بازگشت

در آموزش از راه دور درک این نکته و پذیرش آن از سوی فرد ضروری است که در مرتبه نخست، خود شخص ناظر بر سنجش میزان جدیت خود در فراگیری است و مربی رتبه دوم را دارد به این معنی که شخص در حال آموزش نیاز به پشتکار و کوششی درونی دارد و یک نیروی بیرونی مانند معلم، استاد یا والدین تصرفی بر این کوشش ندارد. انگیزه و هدف مشخص، از نیروهای محرکه در شکل آموزش از راه دور هستند. برنامه ریزی و پایبندی به برنامه زمانی از نیازهای اساسی فراگیری در این نوع آموزش است.

افرادی که در سابقه تحصیلی خود، برخی دروس مطالعاتی و فنی را گذرانده اند می توانند در زمان ارزیابی با گروه فردوس درمیان گذاشته و با موفقیت در یک آزمون کوتاه ، مازاد بر ارزیابی ابتدایی، زمان دوره آموزشی را برای خود کوتاه تر کنند. هدف گروه فردوس اتلاف وقت خود و هنرجویان گرامی نیست بلکه تلاش بر این است تا هنرجو به سطحی از دانش مفید و کارآمد دست یابد. در نتیجه دسته ای از افراد که مهارت و دانش بیشتری دارند نه تنها تلاش برای تکمیل آموخته های خود می کنند و نیاز به بازخوانی آنچه فراگرفته اند ندارند بلکه برای همکاری و مشارکت در طرح های گروه فردوس دعوت می شوند.

دو نوع برنامه آموزشی برای هنرجو پیش بینی شده که لازم است ایشان یک نوع را انتخاب کند:

برنامه آموزشی الف

برنامه آموزشی ب

همچنین هنرجو می تواند بر اساس ساعات درنظر گرفته شده برای دروس، هماهنگ با یکی از دو نوع برنامه آموزش الف و ب جدولی مناسب خود را طراحی و پیشنهاد دهد، پس از بررسی و رفع معایب در مشورت با ایشان یک جدول زمانی دلخواه تهیه شده و سنجش هنرجو بر اساس آن جدول انجام خواهد گرفت.


جدول ساعات مورد نیاز برای هر درس در هفته - دوره سه ماه
به تفکیک تجسمی ، نرم افزاری و مطالعاتی :

برنامه زمانی الف و ب - دوره نخست آموزش پویانمایی مجازی گروه فردوس

برنامه آموزشی الف
- تعداد روزهای درگیر، 2 روز در هفته
مجموع 14 ساعت آموزشی در هفته - روزانه 7 ساعت

برنامه آموزشی ب
- تعداد روزهای درگیر، 5 روز در هفته

مجموع 14 ساعت آموزشی در هفته - روزانه حدود 3 ساعت

پس از انتخاب یک نوع از برنامه های آموزشی، هنرجو بایستی به دلخواه و بر حسب زمان فراغت خود در هفته، هر یک از روزهای برنامه را با یکی از روزهای هفته برابر کند. برای مثال روز ث در برنامه ب، را برای روز پنج شنبه در نظر می گیرد. پس از تشخیص نوع برنامه لازم است انتخاب خود را با درج برنامه و روزهای هفته برای گروه فردوس بفرستد. 

تفاوت برنامه زمانی یا دوره سه ماهه و شش ماهه
برنامه های زمانی یاد شده در بالا، مناسب دوره سه ماهه است و برمبنای ساعت در هفته طراحی شده اند و امر آموزش در آن پیوسته است.
 در دوره شش ماهه، برنامه زمانی هنرجو بر مبنای ساعت در ماه و برمبنای ساعات خالی از مشغله ایشان طراحی میشود و ممکن است دارای پیوستگی نباشد. در صورتی که هنرجو خواهان برنامه ریزی زمانی شش ماهه باشد بایستی درخواست خود را اعلام نماید.

دریافت آموزش ها و ارسال پاسخ تمرین ها

ابتدای هر هفته آموزشی، آموزش ها و تمرین های مربوط به هر آموزش مورد نیاز برای طول هفته در دسترس هنرجو قرار می گیرد. هنرجو می تواند به دلخواه، همه آموزش های طول هفته یا آموزش را به صورت روزانه دریافت کند.

لازم است هنرجو روزانه بازخورد آموزشی و تمرین های محول شده به ایشان را در پایان روز از مسیر مشخص شده برای گروه فردوس بفرستد.

تاخیر بیش از دو روز در این برنامه، تنبیه تکلیفی به دنبال دارد و تکرار بدون توجیه آن ، نشانه سستی هنرجو و عدم علاقه ایشان به ادامه دوره آموزش پویانمایی است و گروه فردوس مجبور به تصمیمگیری در مورد چگونگی در روند ادامه آموزش ایشان می شود.   

چنانچه هنرجو مشکل دسترسی روزانه به اینترنت داشته باشد، نیاز است پیش از آغاز هفته آموزشی آن را اطلاع دهد و بر مبنای یک برنامه توافقی اقدام به فرستادن پاسخ تمرین ها و تکالیف خود کند.

محل ذخیره سازی فایل های آموزشی در یک فضای ابری داخلی است و ان شاءالله هنرجو می توان به آسودگی از اینترنت های نیم بها برای دریافت این آموزش ها بهره ببرد.

از آنجا که آموزش ها ، بیشتر در قالب ویدیو هستند، تلاش بر این است فایلها در کمینه حجم خود باشند تا هزینه کمتری برای هنرجو ایجاد کنند

.

بالای صفحه

بازگشت به صفحه قبل