بازگشت

خواهان : شخصی که خواستار شرکت در دوره آمزش مجازی پویانمایی گروه فردوس است.
1- پر کردن برگ مشخصات فردی از سوی خواهان:
 برگ پر شده را تا پیش از پایان تاریخ مشخص شده، به ferdosteam [AT] iran [.] ir بفرستید.
2- پاسخ دهی به ارزیابی تجسمی از سوی خواهان:
 مسیر ارتباطی برای این بخش پس از اتمام بخش یک برای خواهان ایجاد خواهد شد.
3- پاسخ دهی به برگ زمانبندی و برنامه ریزی دروس از سوی خواهان:
این بخش با هدف تشخیص میزان زمان آزاد و مناسب شما برای یادگیری و تمرین اجرا می شود.
 مسیر ارتباطی برای این بخش پس از اتمام بخش یک برای خواهان ایجاد خواهد شد.
4- پاسخ دهی به برگ ارزیابی نرم افزاری از سوی خواهان
در صورتی که یک رایانه شخصی یا خانگی در اختیار دارید و همچنین از توانایی کافی در بخش تجسمی برخوردار هستید این برگ برای شما فرستاده می شود تا همزمان به یادگیری نرم افزاری بپردازید - توجه کنید: در صورت نداشتن رایانه شخصی/خانگی، از تهیه آن، بدون مشورت با گروه فردوس پرهیز کنید؛ شاید هنوز زمان فراگیری نرم افزاری برای شما نرسیده باشد و یا رایانه ای که تهیه خواهید کرد مناسب کار پویانمایی نباشد.
برگ پر شده را تا پیش از پایان تاریخ مشخص شده، به ferdosteam [AT] iran [.] ir بفرستید.
نتیجه ارزیابی و آزمون های هر دوره، بهمراه شناسه فردی (کد شناسایی آموزشی) و در بخش مربوط به خود در ferdosteam.blog.ir قرار گرفته و نیز به رایانامه خواهان فرستاده خواهد شد.
ورود به دوره آموزشی پویانمایی با پایان مرحله ارزیابی آغاز می شود. مدت زمان دوره های آموزشی و تعداد دروس ارائه شده به هنرجو در هر دور آموزشی وابسته به زمانی است که ایشان در اختیار دارد. طول دوره ها سه ماهه یا شش ماهه است.ایجاد وقفه و زمان استراحت یک ماهه میان هر دوره تنها به درخواست هر هنرجو به طور جداگانه انجام پذیر است.
گذراندن دوره کامل آموزشی بر اساس زمان ، پشتکار و توانایی های هنرجو ممکن است از 18 ماه تا چند سال به طول بیانجامد.

افرادی که در سابقه تحصیلی خود برخی دروس مطالعاتی و فنی را گذرانده اند می توانند در زمان ارزیابی با گروه فردوس درمیان گذاشته و با موفقیت در یک آزمون کوتاه ، مازاد بر ارزیابی ابتدایی، زمان دوره آموزشی را برای خود کوتاه تر کنند. هدف گروه فردوس اتلاف وقت خود و هنرجویان گرامی نیست بلکه تلاش بر این است تا هنرجو به سطحی از دانش مفید و کارآمد دست یابد. در نتیجه دسته ای از افراد که مهارت و دانش بیشتری دارند نه تنها تلاش برای تکمیل آموخته های خود می کنند و نیاز به بازخوانی آنچه فراگرفته اند ندارند بلکه برای همکاری و مشارکت در طرح های گروه فردوس دعوت می شوند. برای آگاهی از دروس به بخش سرفصل های آموزشی بروید.    
هر فصل سه یا شش ماهه آموزشی دارای یک ارزیابی پایانی است و شیوه انجام آن به همان روش مجازی است.  با گذر از این ارزیابی هنرجو وارد فصل بعد می شود و همچنین ممکن است نیازمند به تکرار برخی یا همه دروس شود که در این حالت، ایشان از ورود  به فصل آموزشی تازه بازداشته می شود.